Ga naar de inhoud

Leernetwerk Gezonde Leefomgeving Groningen

Het Leernetwerk Gezonde Leefomgeving Groningen (LEGrO) vormt een samenwerking tussen gemeenten, kennisinstellingen en inwoners van de Provincie Groningen en beoogt een regionaal thematisch leernetwerk te ontwikkelen.

Drie thema’s staan in het Leernetwerk Gezonde Leefomgeving Groningen centraal.

  1. Gezonde ruimtelijke interventies (spelen, bewegen en ontmoeten).
  2. De impact van een (on)gezonde voedselomgeving.
  3. De sociale implicaties van rookverboden.

Het doel van het netwerk is om door middel van het organiseren van leersessies, webinars en praktijkexperimenten kennis te vergroten en te delen over hoe de leefomgeving Provincie Groningen gezonder gemaakt kan worden. Bekend is dat het gebruik en de inrichting van de leefomgeving grote invloed heeft op individuele keuzes van inwoners voor een gezonde leefstijl.

Gedurende de looptijd van het programma worden jaarlijks thematische leersessies georganiseerd. Deze leersessies vinden zoveel mogelijk plaats op verrassende locaties in de Provincie Groningen, aansluitend bij het gekozen thema. De leersessies zijn een mix van leerervaringen, presentaties over de meest recente ontwikkelingen en uitwisseling over hoe de leefomgeving gezonder ingericht kan worden. Ook creëren we ruimte voor wat ‘leren’ nu eigenlijk is en hoe we op verschillende niveaus kunnen leren. De leersessies brengen interessante discussies en gesprekken teweeg tussen diverse disciplines, overheid en inwoners. Elke leersessie biedt nieuwe perspectieven op een ingebracht vraagstuk of brengt een gezonde oplossing dichterbij.

Bijeenkomst over ‘Nut, noodzaak en haalbaarheid van een gezonde voedselomgeving’

Kom donderdag  20 juni van 13.00 – 16.00 uur bij Bie de Buuf, Paradijsvogelstraat 10 Groningen en praat met ons mee over hoe we vanuit verschillende perspectieven bij kunnen dragen aan een gezondere voedselomgeving.

Met bijdragen van o.a. Brigit Toebes, Nynke Smidt en Andrea Werkman over onder meer:

  • Hoe je een gezonde voedselomgeving in wijken en buurten in kaart kunt brengen, met een eerste indruk vanuit de stad.
  • Ervaring vanuit inwoners, gemeenten en commerciële partijen over gezonde voedselomgeving.
  • Laatste wetenschappelijke inzichten over het belang van de gezonde voedselomgeving en het recht op gezondheid voor iedereen.

Je kunt je nu alvast aanmelden voor deze Leersessie: klik hier 

Iedere eerste donderdag van de maand organiseert LEGrO in samenwerking met de Werkplaats Sociaal Domein Noord (WSDN) van de Hanzehogeschool Groningen een webinar. De webinars vinden plaats van 09.00 – 10.00 uur. Per keer wordt een ander relevant thema aangesneden, passend binnen het thema veilige en gezonde leefomgeving. Thema’s worden ingeleid en gepresenteerd door onderzoekers en ervaren deskundigen uit de praktijk. Uitgangspunt is dat bij ieder webinar een koppeling gemaakt wordt tussen onderzoek, beleid en ervaringen in de praktijk. Onze webinars zijn terug te kijken op: Werkplaats Sociaal Domein Noord | Hanze

Onderdeel van LEGrO is de gezonde huiskamer aanpak van HANNN (Healthy Ageing Network Northern Netherlands). Met de gezonde huiskamer trekken we de wijk of het dorp in om laagdrempelig met gemeenschappen en betrokkenen in gesprek te gaan over het anders inrichten van de eigen gezonde leefomgeving.

Tijdens leersessies brengen we voorbeelden uit de Provincie Groningen en voorbeelden waar we lering uit kunnen trekken, in kaart. Deze voorbeelden dienen voor ons als leer casuïstiek voor gemeenten en inwoners om nieuwe aanpakken en initiatieven op te zetten.

Leersessies en activiteiten binnen LEGrO zijn bedoeld voor eenieder die zich bezighoudt met gezondheid, of interesse heeft in gezondheidsverbetering op een van de thema’s. Of voor wie zich afvraagt hoe we op dit gebied echt van elkaar kunnen leren.

Wil jij als betrokken inwoner, kennisorganisatie, overheid of expert op het gebied van één van de thema’s meedoen met LEGrO? Laat het ons weten en mail of bel naar de projectleider, Daphne Wiebing,  d.wiebing@groningerdorpen.nl | 06-40558614.

Verbonden partijen en organisaties zijn onder meer zes Groninger gemeenten, de Vereniging Groninger Dorpen, GGD Groningen, Hanzehogeschool Groningen, RUG, UMCG, de Aletta Jacobs School of Public Health en Aletta Advies.