Ga naar de inhoud

Actielijn 1.
Meer doen met beschikbare middelen

De eerste actielijn richt zich op de beschikbaarheid van passende zorg en is aanjager van de transformatie in de zorg die hiervoor noodzakelijk is.

We zien tal van kansen voor het voorkomen, vervangen en verplaatsen van zorg naar de juiste plek door samenwerking tussen cure en care, tussen ziekenhuis, eerste lijn en thuis en tussen cliënt en professional. Hoe gaan we beter en effectiever gebruik maken van de beschikbare zorgcapaciteit in de regio.

Drie programma’s

Binnen de actielijn ‘meer doen met beschikbare middelen’ kennen we drie programma’s.

 1. Regionaal ziekenhuislandschap

  In dit programma zetten de regionale ziekenhuizen en zorgverzekeraars zich gezamenlijk in voor de toegankelijkheid en betaalbaarheid van passende zorg. Hierbij wordt maximaal gebruik gemaakt van de complementariteit van de ziekenhuizen (algemeen, topklinisch en UMC). In elk zorgprogramma wordt uitgegaan van stepped care. De prioritering komt tot stand door analyse op toegangstijden, draagvlak bij de medisch specialisten en commitment over de doelmatigheid. Binnen dit programma ligt de focus nu op de volgende projecten:

  Beweegzorg Noord
  Binnen Beweegzorg Noord gaan fysiotherapeuten, huisartsen, orthopeden, ziekenhuizen en zorgverzekeraars samen aan de slag om de zorg voor patiënten met klachten aan het bewegingsstelsel (artrose) duurzaam te verbeteren.

  HartNet Noord-Nederland
  Het uitgangspunt is dat patiënten die hartzorg nodig hebben, zo dicht mogelijk bij huis worden behandeld. Dus bij de huisarts wanneer dat kan, in het dichtstbijzijnde ziekenhuis wanneer dat moet en in het UMCG als er een hartoperatie of andere complexe behandeling nodig is.

  Plastische chirurgie
  Binnen dit project werken de ziekenhuizen in de regio samen met de zorgverzekeraars om de lange wachttijden voor plastische chirurgie met 50% te reduceren.

  Gastro Enterologische chirurgie
  Binnen dit project wordt nagegaan hoe deze zorg verdeeld kan worden over de ziekenhuizen in de regio. Hierbij gaat het ook om de herprofilering van de rectumchirurgie.

  De bestuurlijke trekkers van dit programma zijn Wilja Strating van Menzis en Bas Wallis de Vries van het Ommelander Ziekenhuis Groningen.

  Voor achtergrond over het ontstaan van dit initiatief vindt u hierbij een link naar een recent nieuwsbericht: https://nieuws.umcg.nl/w/het-groningse-antwoord-op-een-vastlopend-zorgstelsel

  Meer informatie
 2. Bestuurlijk Overleg VVT (Groninger Kracht)

  De ambitie van de 16 samenwerkende ouderenorganisaties is om inwoners zo lang mogelijk vitaal en zelfstandig ouder te laten worden in de eigen omgeving, waar men actief deelneemt aan de gemeenschap en zich van betekenis voelt, ook als een inwoner afhankelijk wordt van ondersteuning of zorg. Groninger Kracht [ link naar document Groninger Kracht toevoegen] kent vijf pijlers:

  Versterken van zorgzame gemeenschappen
  We stimuleren en versterken zorgzame gemeenschappen; waarin mensen naar elkaar om kijken en voor elkaar zorgen. Waar vitale én kwetsbare ouderen een plek hebben in de samenleving en zij actief deelnemen en van betekenis zijn voor de gemeenschap. We sluiten aan bij de kracht van de gemeenschap en de initiatieven die er al zijn.

  Versterken van vakbekwame medewerkers en vergroten van het werkplezier
  Vakbekwame zorgmedewerkers zijn het hart van de Groninger ouderenzorg. Wij faciliteren zorgmedewerkers om vanuit passie en expertise hun vakmanschap uit te oefenen. We verbinden medewerkers over organisaties en domeinen heen. We bouwen door op de goede stappen die we in de regio gezet hebben zoals de goede verbinding tussen onze organisaties en het onderwijs.

  Inzet mogelijkheid van zorgtechnologie
  Zorgtechnologie ondersteunt het welbevinden en de zelfstandigheid van ouderen. Het ondersteunt het werkplezier van medewerkers door het werk makkelijker en veiliger te maken. We bouwen door op de goede stappen die we in de regio gezet hebben en bouwen dit komende jaren verder uit.

  Stevige positionering van de V&V in het netwerk
  Vanuit onze positie als expert op het gebied van ouderenzorg vervullen we onze rol in het netwerk. Proactief zetten we ons in om juiste zorg op de juiste plek te organiseren in samenwerking met andere organisaties. We bouwen door op de goede stappen die we in de regio gezet hebben op het delen van onze expertise in de eerste lijn, het doorontwikkelen van de geriatrische revalidatiezorg en het ontwikkelen van ambulante geriatrische teams in de regio.

  Stevige positionering van de wijkverpleging in het netwerk
  We zetten in op een krachtige wijkverpleging om inwoners te ondersteunen om zo lang als het kan zelfstandigheid te behouden en thuis te blijven wonen.

  De bestuurlijke trekkers van dit programma zijn Nienke Ybema van Zonnehuisgroep Noord en Paul Lafranca van TSN.

  Meer informatie
 3. Samenwerken in de keten

  In het programma ‘Samenwerken in de keten’ ligt de focus op de beschikbaarheid van passende zorg in de 1e lijn. Dit ter voorkoming van oplopende wachttijden in de ziekenhuiszorg en onnodige opnames. De volgende projecten vallen onder dit programma:

  Antistolling
  Al geruime tijd lopen er in de regio gesprekken over het borgen van de controles voor patiënten die behandeld worden met antistollingsmedicatie. Inmiddels is er een werkgroep actief waarin OZG, UMCG, Martini ziekenhuis, Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) en Apothekers Coöperatief Groningen (ACG) vertegenwoordigd zijn. De werkgroep ontwikkelt een voorstel hoe deze controles ingebed kunnen worden door met name de apotheek en de huisarts hier een rol in te geven. Goede controle op medicatietrouw en het voorkoming van de hoge kans op complicaties zoals het krijgen van ernstige bloedingen (b.v. een bloeding in het hoofd, buik of spier, die leiden tot bloedtransfusie, ziekenhuisopname, operatie of overlijden) is belangrijk.

  HartNet
  Het uitgangspunt is dat patiënten die hartzorg nodig hebben, zo dicht mogelijk bij huis worden behandeld. Dus bij de huisarts wanneer dat kan, in het dichtstbijzijnde ziekenhuis wanneer dat moet en in het UMCG als er een hartoperatie of andere complexe behandeling nodig is.

  Beweegzorg Noord
  Binnen Beweegzorg Noord gaan fysiotherapeuten, huisartsen, orthopeden, ziekenhuizen en zorgverzekeraars samen aan de slag om de zorg voor patiënten met klachten aan het bewegingsstelsel (artrose) duurzaam te verbeteren.

  Gepaste zorg
  Chronische nierschade, toegankelijke oogzorg. Om de toegankelijkheid van de oogzorg in de regio te verbeteren, worden er 1e lijns oogheelkundige centra opgezet in samenwerking met optometristen en huisartsen.

  Implementatie van ACP en Integrale capaciteitsmanagement ‘Beter op de been”

  Trudy Oldenhuis van DokNoord en Etty ter Steeg van Menzis zijn de bestuurlijke trekkers van dit programma.

  Meer informatie

Contactpersonen

Wilt u meer informatie over deze actielijn of het netwerk Gezond Groningen, neem dan contact op met een van onderstaande contactpersonen:

Suzanne Oostvogels
Netwerk coördinator Gezond Groningen

oostvogels.s@menzis.nl

Chretien van den Akker
Netwerk coordinator Gezond Groningen

chretien.van.den.akker@groningen.nl

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze nieuwsbrief.