Ga naar de inhoud

Actielijncoördinator Gezond Groningen

Actielijn 4; Professional van de toekomst, max 0,5 fte voor de periode van 6 maanden

Functieprofiel actielijncoördinator Gezond Groningen

Meer dan 50 organisaties uit zorg, welzijn, onderwijs, kennisinstellingen, gemeenten in de provincie Groningen en Coöperatie Menzis werken samen op het gebied van zorg en gezondheidsverbetering voor inwoners. Doel is om zorg, gezondheid, welzijn, sport en bewegen dichter bij elkaar te brengen, waarbij de gezondheid van alle Groningers centraal staat. De gezamenlijke aanpak moet voorkomen dat de zorg in de toekomst vastloopt en de gezondheid van de inwoners van Groningen verbeteren. Het verkleinen van gezondheidsverschillen is daarom een speerpunt.

De organisatie van het netwerk Gezond Groningen

De organisaties zijn verenigd in het netwerk ‘Gezond Groningen’. Deze organisaties hebben zich verbonden aan de Regiovisie ‘Gezonde Groningers, Gezonde Zorg. Op basis van het Regiobeeld Groningen is deze visie geconcretiseerd in het Regioplan Groningen, waar het Regioplan Mentale Gezondheid Groningen een onderdeel van is. De realisatie van ambities en doelstellingen vindt plaats in 5 actielijnen. Voor elke actielijn zijn er enkele bestuurlijke trekkers die namens het bestuurlijk netwerk Gezond Groningen de programma’s en projecten aansturen. Voor de afzonderlijke programma’s en projecten binnen een actielijn zijn vanuit de deelnemende organisaties regionale trekkers aangewezen. De governance van Gezond Groningen is meervoudig, omdat verschillende actielijnen en programma’s tegelijkertijd ook deel uitmaken van een andere organisatievorm, zoals het NPG, Groninger Kracht, Regiodeals, Kenniswerkplaatsen en dergelijke. In de governance van Gezond Groningen zijn gelijkgerichtheid en representatie leidende principes.

Coördinator van een actielijn

Twee netwerkcoördinatoren zorgen voor de afstemming en facilitering van alle activiteiten in het netwerk Gezond Groningen: tussen de verschillende actielijnen, met de deelnemende organisaties, met de bestuurlijke trekkers en in het bestuurlijk netwerk, met landelijke en regionale gremia. Daarnaast zoeken we nu voor elk van de actielijnen een actielijncoördinator, die de bestuurlijke trekkers van de actielijn kan ondersteunen en zorgt voor samenhang en verbinding tussen de verschillende programma’s en projecten in de actielijn. Hiermee organiseren we voor elke actielijn de nodige uitvoeringskracht. De regionale trekkers zijn, alleen of als duo, verantwoordelijk voor de voortgang van hun programma, ketenaanpak of projecten worden voor hun coördinerende rol voor een beperkt aantal uren gefaciliteerd, omdat zij verantwoordelijkheid dragen voor het programma en niet alleen voor de opgave voor de organisatie waar zij deel van uitmaken.

Actielijn 4; Professional van de toekomst

We hebben een grote uitdaging in het vasthouden van zorgprofessionals om de zorg in het hier en in het aantrekken van zorgprofessionals die passen bij ons toekomstbeeld. Op het gebied van arbeidsmarktbeleid zijn reeds de nodige gezamenlijke acties in gang gezet die we verder willen versterken en uitbreiden, zoals gezamenlijke werving en selectie en de inzet op vitaliteit. Een van de actielijncoördinator die wij zoeken is verantwoordelijk voor de organisatie, monitoring en coördinatie van de programma’s en projecten binnen actielijn 4 ‘Professional van de toekomst’. Je bewaakt en monitort de voortgang en ondersteunt de bestuurlijk trekkers in het behalen van de geformuleerde resultaten van de actielijn die bijdragen aan de doelstellingen van het regioplan. Je maakt een concreet actieplan door bij de participerende organisaties de wensen op te halen, af te stemmen en gezamenlijk prioriteiten in aanpak te stellen. Het actieplan voldoet aan de voorwaarden voor subsidiering krachtens het NPG (Nationaal Programma Groningen) en SPUK-IZA (voor de coördinatie). Binnen drie maanden is het actieplan gereed en met nog eens drie maanden is een concreet implementatieplan uitgerold. Onderdeel van deze rol is mogelijk ook het schrijven van nieuwe financieringsaanvragen, bijvoorbeeld bij het NPG.

Verantwoordelijkheden

De actielijncoördinator heeft de volgende verantwoordelijkheden en taken:

 • Zorgen voor de samenhangende aanpak en organisatie van de programma’s en projecten binnen de actielijn.
 • Het samenbrengen van medewerkers en stakeholders binnen de actielijn en de programma’s en projecten die hier onderdeel van zijn.
 • Legt verbinding richting lokale en regionale partijen passend bij de actielijn en neemt deel aan diverse overleggen en werkgroepen.
 • Het signaleren van nieuwe ontwikkelingen en kansen binnen de actielijn.
 • Draagt zorg en is verantwoordelijk voor de evaluatie en monitoring van de actielijn en rapporteert over de inhoudelijke voortgang aan de bestuurlijke trekkers van haar actielijn en aan de netwerkcoördinatoren

Taken:

 • De bestuurlijke trekkers op de hoogte houden van de resultaten, voortgang en ontwikkelingen binnen de actielijn, in de context van de Regiovisie, het Regiobeeld en het Regioplan.
 • Samenwerken met de netwerkcoördinatoren van Gezond Groningen
 • Overleggen organiseren en faciliteren binnen de actielijn en deze gaandeweg ook voorzitten.
 • Waar nodig adviseren over (bestuurlijke) besluitvorming over (onderdelen van) de actielijn.
 • Zorgdragen voor periodieke monitoring op de voortgang en resultaten met betrekking tot de actielijn en de programma’s, ketenaanpakken en projecten die er onderdeel van zijn.
 • Kansen voor inbedding en uitbreiding van de actielijn signaleren.

Wil je meer weten over deze functie of direct solliciteren?

Neem dan contact op met een van de netwerk coördinatoren van Gezond Groningen. Reacties zien we graag voor 25 maart as tegemoet

Suzanne Oostvogels
06 10594311

Chretien van de Akker
06 21858814